alert!
ถ้านิสิตมีปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล รหัสสาขาวิชา ไม่ถูกต้อง ติดต่อที่
วิทยาเขตบางเขน 02-9428200 ต่อ (61) 8046 ปานจิต , (61) 8048 ทัศนีย์ , (61) 8049 รัชฎาภรณ์ , (61) 8050 อรุณี , (61) 8051 นวียา
วิทยาเขตกำแพงแสน คุณสมเกียรติ,คุณนิรุทธ์ เบอร์โทร 034-351395, 034-281095
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร คุณ ภัทริยา และคุณอรชุฎา 042-725052
วิทยาเขตศรีราชา ติดต่อ คุณวันดี 038-354580-4 ต่อ 2637

Download สทป.2

ถ้าไม่พบชื่อalert!
โปรดแจ้ง.ชื่อโรงเรียน พร้อมชื่ออำเภอ และชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
E-mail: cpcmns@ku.ac.th
ถ้าไม่พบชื่อalert!
โปรดแจ้ง.ชื่อตำบล พร้อมชื่ออำเภอ และชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
E-mail: cpcmns@ku.ac.th
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว