กำหนดการบันทึกระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ (สทป.1)
วิทยาเขตบางเขน, สุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ ขยายเวลาวันนี้  -  20 สิงหาคม 2561
วิทยาเขตกำแพงแสน ขยายเวลาวันนี้  -  20 สิงหาคม 2561
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ขยายเวลาวันนี้  -  20 สิงหาคม 2561
วิทยาเขตศรีราชา ขยายเวลาวันนี้  -  20 สิงหาคม 2561

alert!
ถ้านิสิตมีปัญหาข้อมูลเกี่ยวกับ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล รหัสสาขาวิชา ไม่ถูกต้อง ติดต่อที่
วิทยาเขตบางเขน Tel.: 02-118-0100 ต่อ 8046 ปานจิต , 8048 ทัศนีย์ , 8049 รัชฎาภรณ์ , 8050 อรุณี , 8051 นวียา
วิทยาเขตกำแพงแสน คุณสมเกียรติ,คุณนิรุทธ์ Tel.: 034-341545-7 FAX: 034-351395
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร คุณ พัทริยา และคุณอรชุฎา Tel.: 042-725052, 086-2241118
วิทยาเขตศรีราชา ติดต่อ คุณวันดี Tel.: 038-354580-4 ต่อ 2637, 088-2030491

Download สทป.2

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ถ้าไม่พบชื่อalert!
โปรดแจ้ง.ชื่อโรงเรียน พร้อมชื่ออำเภอ และชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
E-mail: cpcmns@ku.ac.th
ถ้าไม่พบชื่อalert!
โปรดแจ้ง.ชื่อตำบล พร้อมชื่ออำเภอ และชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
E-mail: cpcmns@ku.ac.th
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว
เลือกสาขาที่ต้องการรายงานตัว