กำหนดการบันทึกระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ (สทป.1)
วิทยาเขตบางเขน, สุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ วันที่ 7-22 กรกฎาคม 2561
วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2561
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561
วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2561
 
1. การ Login : ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ( กรณีนิสิตชาวต่างชาติให้ใช้ Passport ID )
เมื่อใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม
 
2. เมื่อได้ทำการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างในส่วนของ
การบันทึกข้อมูล : ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบสำรวจนิสิตใหม่
∙ ระเบียนประวัตินิสิต : ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
2.1.1 ทะเบียนนิสิต
2.1.2 ประวัติส่วนตัว
2.1.3 การศึกษา / อื่นๆ


2.1.4 สถานที่ติดต่อ

2.1.5 ผู้ปกครอง


3. สัญลักษณ์ที่ควรทราบก่อนการบันทึกข้อมูล
 
4. เมื่อได้ทำการบันทึกข้อมูลในส่วนของ ระเบียนประวัตินิสิต จนครบหมดเรียบร้อยแล้วจะปรากฎส่วนการอัพโหลดเอกสารนิสิตใหม่
∙ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 6 ภาคการศึกษา ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียนบนกระดาษขนาด A4 แล้ว
เป็นไฟล์นามสกุล .PDF .JPG .JPEG .PNG .GIF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
5. อัพโหลดเอกสาร จนครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next จะปรากฎส่วนของแบบสำรวจนิสิตใหม่ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลต่อไป
∙ แบบสำรวจนิสิตใหม่ : ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
5.1 ข้อมูลการเข้าศึกษา
5.2 ข้อมูลส่วนตัว
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตและอื่นๆ
 
6. เมื่อทำการบันทึก แบบสำรวจนิสิตใหม่ เรียบร้อยแล้วทำการ Print สทป.1 และใบมอบตัวนิสิตใหม่ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในวันมอบตัว
 
วิธีการPrint
« ให้เลือก เมนู File และเลือก Page Setup จะปรากฎหน้าจอ
« เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Page Setup ให้กำหนดดังนี้
 
7. การสั่งพิมพ์ เข้าที่เมนู File และเลือก Print (เข้าหน้าจอเดียวกันกับการตั้งค่า) จะปรากฎหน้าจอ
 
8. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและติดภาพถ่ายใน สทป.1
- เลขประจำตัวนิสิต ( นิสิตจะทราบในวันลงทะเบียนเรียน )
- ลงลายมือชื่อและวัน-เดือน-ปี ที่ส่งเอกสารในวันมอบตัว
- นำบัตรประจำตัวประชาชน มาวันมอบตัวด้วยนะคะ