1. การ Login : ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ( กรณีนิสิตชาวต่างชาติให้ใช้ Passport ID )
เมื่อใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม
 
2. เมื่อได้ทำการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างในส่วนของ
การบันทึกข้อมูล : ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบสำรวจนิสิตใหม่
∙ ระเบียนประวัตินิสิต : ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
2.1.1 ทะเบียนนิสิต
2.1.2 ประวัติส่วนตัว
2.1.3 การศึกษา / อื่นๆ


2.1.4 สถานที่ติดต่อ

2.1.5 ผู้ปกครอง


3. สัญลักษณ์ที่ควรทราบก่อนการบันทึกข้อมูล
 
4. เมื่อได้ทำการบันทึกข้อมูลในส่วนของ ระเบียนประวัตินิสิต จนครบหมดเรียบร้อยแล้วจะปรากฎส่วนของแบบสำรวจนิสิตใหม่ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลต่อไป
∙ แบบสำรวจนิสิตใหม่ : ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
2.2.1 ข้อมูลการเข้าศึกษา
2.2.2 ข้อมูลส่วนตัว
2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
2.2.4 ข้อมูลบิดา-มารดาและผู้ปกครอง
2.2.5 ข้อมูลการศึกษาวิชาทหารและการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต
2.2.6 ข้อมูลทั่วไป
 
5. เมื่อทำการบันทึก แบบสำรวจนิสิตใหม่ เรียบร้อยแล้วทำการ Print สทป.1 และใบมอบตัวนิสิตใหม่ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในวันมอบตัว
 
วิธีการPrint
« ให้เลือก เมนู File และเลือก Page Setup จะปรากฎหน้าจอ
« เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Page Setup ให้กำหนดดังนี้
 
6. การสั่งพิมพ์ เข้าที่เมนู File และเลือก Print (เข้าหน้าจอเดียวกันกับการตั้งค่า) จะปรากฎหน้าจอ
 
7. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและติดภาพถ่ายใน สทป.1
- เลขประจำตัวนิสิต ( นิสิตจะทราบในวันลงทะเบียนเรียน )
- ลงลายมือชื่อและวัน-เดือน-ปี ที่ส่งเอกสารในวันมอบตัว

Download สทป.2

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560