หน้าหลัก
แจ้งข่าว


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เวลาที่ในการในการกรอกประวัติต้องไม่เกิน 30 นาที !!!

เวลาที่ในการในการกรอกประวัติต้องไม่เกิน 30 นาที
ไม่รวมการทำแบบสำรวจ
แนะนำให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่มี * สีแดง ก่อนแล้วกดบันทึก
แล้วค่อยกลับเข้าไปเติมให้ครบก่อน
สั่งพิมพ์ สทป 1 ครับ

webmaster 158.108.4.* [ วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 16:32 น. ]

หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011