หน้าหลัก
แจ้งข่าว


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

นิสิตที่ติดตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไป ต้องรอกรอกประวัติในสาขาที่จะรายงานตัวเท่านั้น

นิสิตที่ติดตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไป ต้องรอ กรอกประวัติในสาขาที่จะรายงานตัวเท่านั้น

webmaster 158.108.4.* [ วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 16:48 น. ]

หน้าหลัก
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร -2942-8059 - 62, 0-2942-8293 - 96 และ 0-2561-4636-7 สายใน 1365, 1369, 1760 - 1769 โทรสาร 0-2942-8020
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011