หน้าหลัก
เข้าสู่ระบบ
Usernsme:
Password:
ลืม password ?
เปลี่ยน password
สำหรับนิสิต
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
ขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
แบบฟอร์ม
ลิงค์แนะนำ
ปฏิทิน
ผู้เยี่ยมชม
: : ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชม : :

แบบสำรวจนิสิตใหม่ 2558
:: รายงานลักษณะประชากรและสังคม  
   1 อายุของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   2 ความปกติความพิการด้านต่างๆ ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   3 การนับถือศาสนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   4 ภูมิลำเนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   5 ภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   6 เหตุผลที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   7 เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   8 ลำดับการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   9 คะแนนเฉลี่ยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   10 ภูมิภาคที่จบการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
:: รายงานลักษณะพื้นฐานของครอบครัว  
   11 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   12 ระดับการศึกษาของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   13 ระดับการศึกษาของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   14 อาชีพของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   15 อาชีพของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   16 รายได้ของครอบครัวของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   17 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รับต่อเดือนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   18 ผู้อุปการะค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   19 ลักษณะที่อยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   20 บุคคลที่พักอาศัยด้วยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   21 การเดินทางมาศึกษาที่หมาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   22 ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   23 ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้องใหม่ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   24 ความประสงค์ในการทำงานพิเศษหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
:: รายงานข้อมูล ความคาดหวัง และความต้องการของนิสิตใหม่  
   25 ปัญหาที่อยากให้คณะทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   26 วิชาที่คาดว่าจะมีปัญหามากที่สุดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   28 ความต้องการที่อยากให้คณะทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
   29 ความคาดหวังอันดับที่ 1 ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ

แบบสำรวจนิสิตใหม่ 2559-2561
:: รายงานลักษณะประชากรและสังคม   
    เพศของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    อายุของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ความปกติและความบกพร่องในด้านต่างๆของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    การนับถือศาสนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ภูมิลำเนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต
:: รายงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและประวัติการศึกษา   
    เหตุผลที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ลำดับการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    คะแนนเฉลี่ยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ภูมิภาคที่จบการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานลักษณะพื้นฐานครอบครัว   
    สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ระดับการศึกษาของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ระดับการศึกษาของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    อาชีพหลักของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    อาชีพหลักของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวหรือผู้อุปการะนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานรูปแบบการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย   
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รับต่อเดือนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ลักษณะที่อยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    บุคคลที่พักอาศัยด้วยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    การเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ความประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    การทำงานก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาและความคาดหวัง   
    ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้องใหม่ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ความประสงค์ในการทำงานพิเศษหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ปัญหาที่อยากให้ทางคณะรับทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    ความคาดหวังขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ

แบบสำรวจนิสิตใหม่ 2562-2563
:: รายงานลักษณะประชากรและสังคม   
    1. เพศของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    2. อายุของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    3. ความปกติและความบกพร่องในด้านต่างๆของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    4. การนับถือศาสนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    5. ภูมิลำเนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    6. ภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต
:: รายงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและประวัติการศึกษา   
    7. เหตุผลที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    8. เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    9. ประเภทการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
    10. คะแนนเฉลี่ยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    11. ภูมิภาคที่จบการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานลักษณะพื้นฐานครอบครัว   
    12. สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    13. ระดับการศึกษาของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    14. ระดับการศึกษาของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    15. อาชีพหลักของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    16. อาชีพหลักของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    17. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวหรือผู้อุปการะนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานรูปแบบการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย   
    18. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รับต่อเดือนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    19. ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    20. ลักษณะที่อยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    21. บุคคลที่พักอาศัยด้วยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    22. การเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    23. ความประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    24. การทำงานก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาและความคาดหวัง   
    25. ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้องใหม่ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    26. ความประสงค์ในการทำงานพิเศษหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    27. ปัญหาที่อยากให้ทางคณะรับทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    28. ความคาดหวังขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    29. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ

แบบสำรวจนิสิตใหม่ 2564
:: รายงานลักษณะประชากรและสังคม   
    1. เพศของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    2. อายุของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    3. ความปกติและความบกพร่องในด้านต่างๆของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    4. การนับถือศาสนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    5. ภูมิลำเนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    6. ภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต
:: รายงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและประวัติการศึกษา   
    7. เหตุผลที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    8. เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    9. ประเภทการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
    10. คะแนนเฉลี่ยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    11. ภูมิภาคที่จบการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานลักษณะพื้นฐานครอบครัว   
    12. สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    13. ระดับการศึกษาของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    14. ระดับการศึกษาของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    15. อาชีพหลักของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    16. อาชีพหลักของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    17. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวหรือผู้อุปการะนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานรูปแบบการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย   
    18. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รับต่อเดือนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    19. ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    20. ลักษณะที่อยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    21. บุคคลที่พักอาศัยด้วยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    22. การเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    23. ความประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    24. การทำงานก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาและความคาดหวัง   
    25. ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้องใหม่ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    26. ความประสงค์ในการทำงานพิเศษหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    27. ปัญหาที่อยากให้ทางคณะรับทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    28. ความคาดหวังขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    29. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ

แบบสำรวจนิสิตใหม่ 2565
:: รายงานลักษณะประชากรและสังคม   
    1. เพศของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    2. อายุของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    3. ความปกติและความบกพร่องในด้านต่างๆของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    4. การนับถือศาสนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    5. ภูมิลำเนาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    6. ภูมิลำเนาและจังหวัดที่เกิดของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต
:: รายงานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและประวัติการศึกษา   
    7. เหตุผลที่เลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    8. เหตุผลที่เลือกสาขาวิชาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    9. การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ TCAS ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ
    10. คะแนนเฉลี่ยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    11. ภูมิภาคที่จบการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานลักษณะพื้นฐานครอบครัว   
    12. สถานภาพสมรสของบิดาและมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    13. ระดับการศึกษาของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    14. ระดับการศึกษาของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    15. อาชีพหลักของบิดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    16. อาชีพหลักของมารดาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    17. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวหรือผู้อุปการะนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานรูปแบบการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย   
    18. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ได้รับต่อเดือนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    19. ผู้อุปการะค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    20. ลักษณะที่อยู่อาศัยในระหว่างการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    21. บุคคลที่พักอาศัยด้วยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    22. การเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    23. ความประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    24. การทำงานก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
:: รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาและความคาดหวัง   
    25. ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการรับน้องใหม่ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    26. ความประสงค์ในการทำงานพิเศษหรือฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียนของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    27. ปัญหาที่อยากให้ทางคณะรับทราบและหาทางช่วยเหลือของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    28. ความคาดหวังขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา ประเภทโครงการ และคณะ
    29. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนิสิตใหม่ จำแนกตามวิทยาเขต กลุ่มสาขา และคณะ

ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 21180100 , 0 2942 8200 ต่อ 8000 (อาคารใหม่ อาคารระพีสาคริก)
https://www.student.ku.ac.th/history/ ©2011