เกียรตินิยม
approve approve approve cross
คะแนนสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงสุดของ
คณะ
เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
เกียรตินิยม
อันดับสอง