โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ประจำปี พ.ศ. 2560
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560    เวลา 08:00 - 13:00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม
  Download หนังสือเชิญเข้าร่วมงานฯ
   
  รายชื่อผู้ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
  กำหนดการ
 • 08.00 - 09.00 น.      เชิญรับประทานอาหารว่าง
 • 09.00 - 09.30 น.      ลงทะเบียน
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2559 (กรุณานำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วยเพื่อเอื้อประโยชน์ในการลงทะเบียน)
 • 09.30 - 09.45 น.      กล่าวรายงาน
  • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
  • รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • 09.45 - 10.00 น.      กล่าวเปิดโครงการฯ และมอบเหรียญบัณฑิตเกียรตินิยมที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
                                  สูงสุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และกล่าวแสดงความยินดี
  • โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
  • รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 10.00 - 10.30 น.      มอบเหรียญแก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • โดย -รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  •           ทุกวิทยาเขต
  •         -คณบดีทุกคณะทุกวิทยาเขต
 • 10.30 - 11.30 น.      มอบเหรียญแก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
  • โดย -รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  •           ทุกวิทยาเขต
  •         -คณบดีทุกคณะทุกวิทยาเขต
 • 11.30 - 13.00 น.      เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม
......................................................
 
  ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพีธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
 • 1. พิมพ์ใบ Barcode(ตัวอย่าง) เพื่อนำมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับเหรียญเกียรตินิยม
 • 2. แต่งกายชุดพิธีการ
 • 3. ปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในพิธี และขอให้บัณฑิตอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 4. บัณฑิตต้องอยู่ร่วมงานจนเสร็จสิ้นพิธีการ
**หมายเหตุ 1. กรณีเหรียญชำรุด ติดต่อฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อรับเหรียญใหม่
2. กรณีเหรียญสูญหาย ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล (ค่าธรรมเนียม 200 บาท)
**หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน**

ล๊อกอินเพื่อPrintใบบาร์โค๊ด
     
     
     
     
     
  บัณฑิตเกียรตินิยมที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถติดต่อขอรับเหรียญภายหลังได้ ดังนี้
 • บัณฑิตเกียรตินิยมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  สามารถติดต่อขอรับเหรียญฯ ได้ที่คณะต้นสังกัด ภายในวันเวลาที่คณะกำหนด
 • บัณฑิตเกียรตินิยมที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  สามารถติดต่อขอรับเหรียญฯ พร้อมปริญญาบัตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล (อาคารระพีสาคริก ชั้น 1) ได้หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2 สัปดาห์ เป็นต้นไปติดต่อสอบถาม โทร. 02-9428200 ต่อ 618017-20
รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ